ติดต่อ 02-739-7575 | เปิดทำการทุกวัน เวลา 7:00 น.- 19:00 น. 

   
  
  
ชื่อ : นายดำรงค์  ยงค์สงวนชัย
อายุ : ๗๔  ปี
เกิดวันที่ : ๑ มีนาคม ๒๔๘๐  จ.สุพรรณบุรี
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  จากโรงเรียนวัดด่านสำโรง  จ.สมุทรปราการ
อาชีพ : นักธุรกิจ  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด
สมรสเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ภรรยา : นางจิตรา  ยงค์สงวนชัย
อายุ : ๗๕  ปี
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ $  จากโรงเรียนวัดสวนแตง  จ.สุพรรณบุรี
อาชีพ : แม่บ้าน
 

มีบุตรธิดา  ๘  คน

๑. นายกิตติ  ยงค์สงวนชัย            อายุ : ๔๖  ปี ๒. นายชรินทร์  ยงค์สงวนชัย               อายุ : ๔๓  ปี
๓. นายนพนธ์  ยงค์สงวนชัย         อายุ : ๔๑  ปี ๔. นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย                อายุ : ๔๑  ปี
๕. นายนิรันดร์  ยงค์สงวนชัย       อายุ : ๓๙  ปี ๖. นางศิริพร  ชุนเจริญ                          อายุ : ๓๗  ปี
๗. นายนิพันธ์  ยงค์สงวนชัย        อายุ : ๓๔  ปี ๘.นางสาวศิริเพ็ญ  ยงค์สงวนชัย          อายุ : ๓๒  ปี

 

Stat  T-107  M-1583  Y-6309  A-65317